Heimatlied

Jongesliednoten


Düsseldorfer Jonges Lied

Musik: Carl Hütten,
Text: Paul Gehlen


1.
Nirjends op die schöne Welt
Mich dat Läwe so jefällt
Als wo ich minn Heimat fong
Als ne Düsseldorfer Jong

2.
Hell strahlt joldne Sonnesching
Öwer onsre schöne Rhing
Wo ich froh mi Leedsche song
Als ne Düsseldorfer Jong

3.
Ach dat Leedsche wor so nett
Wat minn Mamm jesonge hätt
Wenn ich op ihr Schößke sprong
Als ne Dösseldorfer Jong

4.

Fest on trutzig will ich stonn
Wie Jan-WeIlem och jedonn
Dä stets treu zur Heimat stong
Als ne Düsseldorfer Jong

5.
Treu zur Heimat, fest im Sturm
Stark wie dä Lambätesturm
Leb ich mit Bejeisterung
Als ne Düsseldorfer Jong

6.
On wenn ich jestorwe bin
Will ich do bejrawe sin
Wo mi Jlöck am Rhing ich fong
Als ne Düsseldorfer Jong

Das Lied herunterladen